Symon Cornelisz

 

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen

Sijbrecht van Montfoort

Volgens de stamboom van Henricus worden er vijf kinderen geboren uit het huwelijk tussen Simon Cornelisz van Tetrode en Sijbrecht Gerritsdr van Montfoort

Als kinderen worden genoemd:

Catharina : getrouwd met Dominicus Jansz Begga 1617, hebben 5 kinderen gewonnen waarvan een in leven gebleven is, die zijn naam veranderd heeft in van Zijl -----Simon van Zijl

Cornelis: getrouwd met Wilhelmina van Wieringen

Gerrit: getrouwd met Geertruij Claasdr….(Heda?)

Cornelia: getrouwd met Cornelis Reijersz Akersloot

Hermanus: getrouwd met………

Deze gegevens worden grotendeels bevestigd door een document betreffende de "Huwelijksvoorwaarden tussen Harman Symonsz van Tetrode, apotheker, en Geurtgen Claesdochter" uit 1628. (Noord-Hollands Archief, archiefstuk 140-54)

In deze huwelijksvoorwaarden worden naast Harman van Tettrode (Apothecarius jongeselle ) aan de kant van de van Tetrodes genoemd: Cornelis Symonsz van Tettrode en Gerrits Symonsz van Tettrode, als zijnde de broers van Harman  (sijns broeders) en (mitsgaders)  Dominicus Jan , “beeldehouder”, zijn zwager. Dit klopt dus met het bovenstaande. Alleen Cornelia wordt niet genoemd.

In dit document worden van de kant van Geurtgen Claesdr genoemd: Jan ….Sanger en Pieter…Sanger,  zijnde haar broers en (mitsgaders)  Jan Cornelis de Jonge haren zwager en …….Sanger  haren oom…

Dus Harman of Hermannus trouwde in 1628 met Geurtgen Claesdr Sanger.

In 1637 maken zij een testament. Geurtgen komt te overlijden.

Deze Harman hertrouwt daarna nog tweemaal.

Een derde bevestiging van de juistheid van de mededelingen van Henricus vinden we bij: 

Maria van Zijl, dochter van Simon van Zijl (zie hierboven) schrijft op een testament (Noord-Hollands Archief: 140)  uit 1627 :

“Testament van jan franse en zijn suster maria franse sijnde kindere van frans franse en cornelia gerritsd van montfoort die de suster was van onse overgrootmoeder syburcht gerritsd van montfoort getrouwt met simon corn van tettrode”  

Maria van Zijl aantekening op stuk 1627.jpg (79642 bytes)

Een vierde bevestiging van de genealogie en een uitbreiding ervan, vinden we eveneens bij  Maria van Zijl. Zij schrijft op een testament (Noord-Hollands Archief: 140-51)  :

“huwelijks contract van Pieter Harmansz en Machteld Daems   1513 10 maart   geseegelt van Jacob Gerritsd van Montfoort geweest hebbende de broeder van Syburg Gerritsd van Montfoort die huijsvrou was van Sijmon Cornelisse van Tetrood onse overgrootouders en het komt mij voor dat dit extract is de huwelijkse voorwaarde van de oom van de voornoemde montfoorde alsook haar live moeder Jannetje Harms ……. Het is ook met de datum overeen te brengen. “

Daarnaast staat vermeld:

“ van gerrit van montfoort die vader was van Syburgh soo dat die voornoemde Jacob Gertits oom was van mijn grootmoeder catharina symonsd van tetrood “  

Maria van Zijl aantekening op stuk 2.jpg (74357 bytes)

 

De andere kinderen (naast Gerrit) van Simon en Sijbrecht. 

Catharina 

Catharina is volgens de Genealogie van Henricus in 1617 getrouwd met Dominicus Jansz Begga. Deze Dominicus is volgens de mededeling in de huwelijksvoorwaarden "Beeldehouder". Hieronder wordt hij voorgesteld als Zilversmid evenals zijn broer Pieter. 

UIT: Collections of Paintings in Haarlem: Door Peter Biesboer, Carol Togneri.  Daarin op pagina 131:  

Op 1 augustus 1649 vraagt Jacob Jansz Begga mede namens Trijntgen Symons Tetroode, weduwe van Dominicus Jansz Begga en Maritge Cornelisdr, weduwe van Pieter Jansz Begga om ontruiming van een pand na de dood van Geertgen Vredericxs  weduwe van Jan Pietersz Begga, op 1 mei 1649.

We lezen daar o.a. ook het volgende: 

Geertgen Vredericxs van Lijnhoven.

Geertgen, the daughter of Frederik Dominicus van Lijnhoven and Haesje Jacobs, was born about 1580 to a family that would establish many connections to the artistic world. Her sister Hillegont van Lijnhoven married the artist Frans Pietersz de Grebber. The Silversmith Dominicus van Lijnhoven (born 1587) was her brother. About 1605 Geertgen married Jan Pietersz Bega (or begga or Begijn), wood-carver and carpenter. She had two sons, Dominicus and Pieter Bagijn, both of whom became silversmiths. 

Volgens een aantekening van Henricus bij de genealogie van Van Tetrode krijgt Catharina 5 kinderen waarvan er slechts een in leven is gebleven die zijn naam veranderd heeft in Van Zijl: Simon van Zijl. Zie: Familie Van Zijl

Cornelis Symonsz van Tetrode

Een mooie en uiterst  interessante webpagina over  Cornelis - en ook over Catharina - vinden we op een van de websites van Marcel van Tetrode:    http://www.marceltettero.nl/home/tette/Korenkoper.html . Catharijne kocht, na het overlijden van Cornelis uiteindelijk helemaal de brouwerij. Catharijne overleefde haar man Dominicus Jansz Begga en haar bezittingen gingen over aan haar zoon, Simon die zich "Van Zijl" noemde. Kennelijk is het Marcel niet bekend dat de familie van Zijl directe familie was van de Van Tetrodes.

De vrouw van Cornelis, Wilhelmina van Wieringen, wilde kennelijk snel af van de brouwerij. Over deze Wilhelmina heb ik nog geen gegevens kunnen vinden. Cornelis en Wilhelmina hadden kennelijk geen nakomelingen. 

Cornelia Symonsdr van Tetrode:  over Cornelia ben ik nog niets te weten gekomen. 

Harman(nus) van Tetrode

Harman of Hermannus trouwde 8 oktober 1628 met Geurtgen Claes(dr) (Sanger). Dank zij de huwelijksvoorwaarden die hij liet maken wordt bevestigd dat Gerrit en Cornelis zijn broers waren en dat Dominicus zijn zwager was. Het beroep van Harman wordt daarin omschreven als leerling Apotheker: "Apothecarius jongeselle". 

Hermannus komen we twee keer tegen als vader: 

Er is een Simon van Tetrode gedoopt 7 april 1630, Statie Sint Jozef. Vader: Hermannus van Tetrode , moeder Gertrudis Nicolai. Getuigen: Petrus Nicolai en Catharina Simonis. Alleen de naam van de moeder is vreemd. We zagen in de huwelijksvoorwaarden uit 1628 dat haar naam Geurtgen Claesdr Sanger was. Er werd destijds nogal gegoocheld met namen: Geurtgen kan Gertrudis zijn geworden. Van Claesdr naar Nicolai .... zou kunnen. Geurtgen had bij de huwelijksvoorwaarden een broer genaamd Pieter; dat kan Petrus zijn geworden.  Catharina Simonis is dan waarschijnlijk Catharina Symonsdr van Tetrode, de zus van Harmannus. 

Er is een tweede kind: Maria Tetrode, gedoopt 30-01-1632. Statie St. Jozef.Vader: Hermannus Tetrode, moeder Gertrudis Nicolai. Getuigen: Joannes Nicolai en Guilelmina van Wijninge. Ook hier weer dat gegoochel met namen: Geurtgen had bij de huwelijksvoorwaarden een broer genaamd Jan;  dat wordt nu Joannes.

In 1637 maken Hermannus en Geurtgen  een testament, waarschijnlijk omdat Geurtgen ziek is. Geurtgen overlijdt en Harmannus hertrouwt. 

Harmen Symensen van Tetrode (Harman Symonssen van Tetrode) wdn. van Haerlem en Aeltje Harmens (Aeltgen Harman Beeckmans) wed. van Haerlem. Getrouwd: 10-04-1640 R.K Statie St Jozef. Zij trouwden voor de Schepenen op 15-04-1640. Getuigen: Cornelis Symensen en Gerrit Symensen van Tetroode. (Zijn beide broers dus.)

Hermannus trouwt nog een keer op 02-11-1671

Harme Symonsz van Tettrode (Harme Symonse van Tetteroode) Wdn van Haarlem  met Haessie Jans Paters (Haesje Paters) , wed van Haarlem. Statie St Jozef. Op dezelfde datum wordt getrouwd voor de Schepenen: getuigen: Symon van Zijl en Claes Tettrode. Symon en Claes zijn dan zijn jongere neven.

(Zie ook schema op pagina van Mr. Gerard van Tetrode )

-------------------------------------------

Nu is het de vraag wie de vader was van Symon Cornelisz van Tetrode. Natuurlijk een zekere Cornelis van Tetrode. 

Als we er vanuit gaan dat het jaar 1617 het jaar is waarop Catharina (of Trijntchen) trouwde met Dominicus Jansz Begga, en dat zij de oudste dochter was van Symon Cornelisz, dan is het aannemelijk dat  Symon en Sijbrecht ergens tussen 1590 en 1600 getrouwd zijn. De Cornelis die we dan moeten zoeken moet dan omstreeks 1560-1570 getrouwd zijn. Maar dat is speculatie en ik kan er best 20 jaar naast zitten. 

 

Vorige Volgende