Henricus

 

Start Samenvatting Thomas-Franciscus Frederik David David Nicolaas Henricus Nicolaus Hendrick Nicolaas Gerrit Symon Cornelisz Aanvullingen

Johanna Cath. Meijers

Henricus van Tetrode is geboren: 7 maart 1738 in Haarlem. Hij is gedoopt in de Statie van St. Bernardus. Henricus was de oudste zoon uit het huwelijk van Nicolaus van Tetrode (medisch doctor) en Anna Balbina van Eekchout. Hij werd bij zijn geboorte vernoemd naar zijn opa, de vader van Nicolaus.

In Haarlem waren in die tijd een tiental Staties, dat zijn schuilkerken. In die tijd was het openbaar belijden van de katholieke godsdienst verboden. Dit werd door het stadsbestuur evenwel oogluikend toegestaan binnen de schuilkerken, staties geheten.

Henricus trouwde op 40 jarige leeftijd met de weduwe Johanna Catharina Meijers op 26 april 1778 voor de schepenen van de stad Haarlem onder vermelding van: "Henricus van Tetrode, J.M. van Haarlem en Johanna Catharina Meijers, W.v. Surinamen." J.M staat voor "jonge man" en betekent dat de betreffende persoon nog niet eerder was getrouwd; "W" staat voor weduwe en betekent dat de betreffende dame eerder getrouwd is geweest en weduwe is.

In hetzelfde jaar dat zij trouwden werden Henricus en Johanna geregistreerd in Oisterwijk. De registratie van Johanna Catharina Meijers vermeldt 1778. De reden dat zij naar Oisterwijk gingen is mij onbekend. In Oisterwijk laten zij zich registreren als "Particulier" en wonen "en pension". Het lijkt erop dat Henricus en Johanna in Oisterwijk van hun geld gaan leven en zich daarbij willen laten bedienen. Ook hun zoon David Nicolaus wordt aanvankelijk geregistreerd als "particulier", maar die gaat rond zijn twintigste jaar wel werken voor de kost.

Henricus en Johanna krijgen in Oisterwijk twee zonen:

David Nicolaus wordt gedoopt op 3 juni 1779. (Genoemd naar de voornamen van beide opas.)

Jacobus Franciscus van Tetrode wordt gedoopt op 24 mei 1781.  Deze Jacobus is gestorven op 19 juli 1781, bijna twee maanden na zijn geboorte. 

Het verleden van Henricus ligt in Haarlem. Henricus was in Haarlem Lid van het Sint Jacobsgilde, maar verlaat dit gilde bij zijn vertrek uit Haarlem.

Bron : Het Haarlems Sint Jacobsgilde, door Hendrick S. van Lennep , pagina 84:

Henricus van Tetroode, (r.k.) ged. Haarlem 7 maart 1738, geneesheer, Lid H. Kerstmisgilde 1767, zn. Van Dr. Nicolaas en Anna Balbina van Eeckhout. Uitgetreden 1778. Hij betaalt dan f.15,-

Als je lid was van het Heilig Kerstmisgilde werd dat bij het Sint Jacobsgilde apart vermeld.

Hier staat ook dat Henricus geneesheer zou zijn geweest maar daar heb ik elders (nog) geen bevestiging van gevonden. Op de Leidense universiteit wordt hij niet vermeld. Ook in het  " Collegium Medicum Pharmaceuticum " van Haarlem wordt hij niet genoemd. Dit is een boekwerk waarin allen die werkzaam waren als Geneesheer, Chirurgijn, Apotheker of Vroedvrouw in de stad Haarlem werden ingeschreven. Ook in Oisterwijk heeft hij, voorzover ik heb kunnen nagaan, geen medische praktijk beoefend. Misschien heeft hij elders gestudeerd en heeft hij elders gewerkt. Misschien wel in Amsterdam, maar dat weet ik (nog) niet. 

Henricus was de bezitter van Stoel 42 van het "Heilig Kerstmisgilde".

In 1767 erft Henricus van Tetroode van zijn oom Zacharias Willebrordus van Eeckhout (een broer van zijn moeder Anna Balbina) stoel nummer 42 van het heilig Kerstmisgilde. 

Deze stoel wordt in 1822 verkocht. Henricus overlijdt in 1822 te Drunen.

Bron: Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem. Door: Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, s-Gravenhage 1905, Uitg. Martinus Nijhoff,  Pg. 180.

Deze oom Zacharias Willebrordus van Eeckhout had deze stoel in 1738 gerfd van zijn moeder Margaretha van Thoorn.

Henricus bleef tot het eind van zijn leven lid van het Heilig Kerstmisgilde. Hij heeft voor het heilig Kerstmisgilde een voor historici belangrijk werk verricht: hij heeft een kopie gemaakt van " het stoelenboek"  van het gilde. Dat was klaar in 1770. Dit stoelenboek bevat belangwekkende historische informatie over het gilde en de bezetters van de stoelen door de tijd heen, vanaf het einde van de veertiende eeuw.  

Stoelenboek.jpg (205978 bytes)

Scan van een kopie van de Titel  van het Stoelenboek met de handtekening van Henricus. (te vergroten)

Het Heilig Kerstmisgilde telt 54 stoelen voor de even zovele leden van het Gilde. Van dit Gilde kunnen zowel mannen als vrouwen lid zijn. Het gilde stelde zich ten doel de geboorte van Christus te eren; tegenwoordig zouden we zeggen het Kerstfeest te promoten. Zoals elk gilde was ook dit gilde een ontmoetingsplek voor gelijkgestemde zielen. Bij zijn dood was er geen opvolger voor de stoel en dan wordt de stoel door het gilde genaast en verkocht. 

In Oisterwijk heeft Henricus waarschijnlijk op verschillende adressen gewoond. Een ervan was in een huis op Lindeind 16, tegenwoordig De Lind 20 en 22, in het centrum van Oisterwijk, het pand waar tegenwoordig de Rabobank zit. In 1791 is er een andere eigenaresse van dit huis terwijl "de heer Hendrik van Tetrode dan bewoner heet te zijn". (Bron: http://www.devrijheidoisterwijk.nl/downloads/pdf/5016HW_20pdf). 

Henricus heeft in de tijd dat hij in Oisterwijk woonde minstens tien notarile akten laten opmaken. O.a. een testament op de langstlevende (d.d. 20-12-1778), een machtiging van zijn vrouw voor hem, een borgstelling voor zijn halfbroer F.J in Amsterdam voor de koop van een huis, een borgstelling voor zijn zoon en verder machtigingen aan personen in Haarlem om daar stukken land of erfpachten te verkopen. Ik heb geen akte van hem kunnen vinden waarin sprake is van de koop of verkoop van een huis in Oisterwijk. 

Aan Henricus hebben we een voor de familie Van Tetrode belangwekkend document te danken dat te vinden is in het archief van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Met dank aan Marcel Tettero, die op een van zijn sites verwijst naar het  particulier archief Hoynck van Papendrecht (doos fa 00164/24no3906). Ik vond daar naast andere interessante zaken o.a. een door Henricus gemaakte genealogie van de Van Tetrodes. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is deze genealogie voor het overgrote deel juist, hoewel ik hier en daar graag nog middels andere bronnen een aanvullende bevestiging van de aangegeven familierelaties zou willen vinden. Ik heb geen gegevens kunnen ontdekken die in tegenspraak zijn met wat Henricus weergeeft. Ik heb een aparte pagina gemaakt voor dit document: Genealogie Tetrode

Henricus is op 84 jarige leeftijd op 9 april 1822 overleden in Drunen. Daar woonde zijn zoon David Nicolaas die er destijds onderwijzer was. De aangifte van dit overlijden gebeurde zowel in Drunen als in Oisterwijk.

Johanna Cath. Meijers

Vorige Volgende